Informace k mimořádnému zápisu - LEX Ukrajina

MŠ Chodovická – co je u nás nového?

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MŠ Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 01. 06. 2022, 14:00 – 17:00

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna školy / у директора школи

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – tiskopis vyplní osobně ve spádové mateřské škole

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу – бланк заповнюється особисто у відповідному дитячому садку

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) – je potřeba odevzdat nejpozději do 15. 06. 2022

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)Їх потрібно здати не пізніше 15. 06. 2022

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

1.       Bydliště dítěte na Praze 20 a věk dítěte od nejstarších po nejmladší  (do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně tří let) / Місце проживання дитини в Празі 20 та вік дитини від найстаршого до наймолодшого (до 31. 8. 2022 року виповниться не менше трьох років).

2.       Bydliště dítěte mimo Prahu 20 a věk dítěte od nejstarších po nejmladší  (do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně tří let)/ Місце проживання дитини за межами Праги 20 та вік дитини від найстаршого до наймолодшого (до 31. 8. 2022 року виповниться не менше трьох років).

Nahlížet případně doplnit spis Vašeho dítěte můžete 15. 06. 2022 od 9:00 do 15:00 v ředitelně mateřské školy / Розглянути або доповнити досьє своєї дитини можна 15. 06. 2022 з 9:00 до 15:00 в директора дитячого садка.

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 27. 06. 2022 na webových stránkách školy

www.ms-chodovicka.cz  a na budově školy.

Результати зарахування будуть оприлюднені 27. 06. 2022 року на сайті школи

www.ms-chodovicka.cz і на будівлі школи.

Váš registrační kód je: /Ваш реєстраційний код: ………………………………………………..

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022.

Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

 

V /м. Praze dne/дата 02. 05. 2022

                                                              

Bc. Uhrová Dana

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка