Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název subjektu

§ Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

2. Důvod a způsob
založení

§ Příspěvková organizace

§ RED IZO: 600040208 (škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT)

§ Zřizovací listina je uložena k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy

§ Zřizovatel: Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9

§ Hlavní činnost – zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku, zajištění školního stravování pro děti předškolního věku a zaměstnance školy

3. Organizační
struktura

§  Mateřská škola

§  Školní jídelna, školní výdejna

§  Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

§  MŠ,Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900, Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

§  MŠ,Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900, Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

 

4.3. Úřední hodiny:

§ Ředitelka, ekonomka, vedoucí ŠJ – kdykoliv po předchozí telefonické nebo emailové domluvě

4.4. Telefonní čísla:

§ ředitelka –                   +420 281 922 738 linka 131,          +420 603 956 353

§ ekonomka –                +420 281 922 738 linka 132,          + 420 724 006 020

§ vedoucí ŠJ –                +420 281 922 738 linka 135,          + 420 724 006 023      

§ třídy – v sekci kontakty

4.5. Adresa internetové stránky:

§  www.ms-chodovicka.cz

4.6. Adresa podatelny:

§  MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900, Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

 

4.7. Elektronická adresa podatelny:

§ reditelna@ms-chodovicka.cz

4.8. Datová schránka:

§ r4ckxxg

5. Případné platby lze poukázat

§ Hlavní účet – školné –                                      249 559 379 / 0800

§ Účet školní jídelny – stravné –               7034 – 249 559 379 / 0800           

6. IČO

§ 70945381

7. DIČ

§ Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů: (uloženo v listinné podobě v kanceláři ředitelky a ekonomky školy)

 

§  Zřizovací listina, Zápis do obchodního rejstříku, Zápis do rejstříku škol, ŠVP, Záznamy z porad, Kontrolní a hospitační činnost, Další vzdělávání zaměstnanců školy, Evidence pracovní doby, Evidence školních a pracovních úrazů, Školní matrika

§  Organizační řád, Školní řád, GDPR – směrnice na ochranu osobních údajů, Směrnice o svobodném přístupu k informacím, Dokumentace BOZP a PO a další vnitřní směrnice a předpisy MŠ

§  Personální, účetní, majetková a hospodářská dokumentace

8.2. Rozpočet:

§  Střednědobý výhled a rozpočet školy zřízené MČ Praha 20 – MŠ, Praha 9 – Horní Počernice,Chodovická 1900 dle zákona 250/2000 Sb. je přístupný na webových stránkách Úřadu městské části Praha 20

9. Žádost o informace

§  Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v kanceláři ředitelky školy

10. Příjem podání a podnětů

§ Osobně v ředitelně školy na výše uvedené adrese

§ Prostřednictvím elektronické pošty – reditelna@ms-chodovicka.cz

§  Prostřednictvím datové schránky – r4ckxxg

§ Písemně zasláním na výše uvedenou adresu školy

11.Předpisy

11. 1. Nejdůležitější používané předpisy:

§  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

§  Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

§  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

§  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
úplném znění

§  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

§  Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád

§  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

§  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

§  Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

§  Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

§  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

§  Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

§  Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§  Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005

11.2. Vydané právní předpisy:

§  Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v kanceláři ředitelky a ekonomky školy

12.Úhrady za poskytování informací

§  Věcné náklady dle sazebníku úhrad – v listinné podobě v kanceláři ředitelky školy

§  Poštovné a jiné poplatky – dle sazeb platného poštovního sazebníku

13.Licenční smlouvy

§  Škola žádné licenční smlouvy neuzavírala

14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

§  Zpráva je zveřejněná na webových stránkách školy, v listinné podobě v kanceláři ředitelky školy

 

Aktualizováno ke dni 01. 01. 2022

Výroční zpráva ke stažení zde