Informace ke stávce ohlášené na pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, 

k vyhlášené jednodenní stávce ČMOS PŠ se přihlásila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a využívá tak právo  na stávku, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod. V době stávky nebude tedy možné zajistit provoz školy. V případě, že nedojde při jednání odborového svazu a MŠMT k dohodě a stávka proběhne, škola bude v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena.

O uzavření školy rozhoduje ředitelka školy na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. V platném znění, dle § 3 odstavec 2 – Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Zapojení většiny pracovníků školy do stávky je tak závažným organizačním důvodem.

Jelikož je délka konání stávky ohlášena na 1 pracovní den, výpočet školného se v souladu s § 6 odstavec 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání v platném znění nemění a nevzniká nárok na snížení školného za daný měsíc.

Na základě výše popsaného rozhodla ředitelka MŠ o přerušení provozu školy dne 27. 11. 2023 a o této skutečnosti zřizovatele dne 21. 11. 2023 informovala. Zřizovatel – MČ Praha 20 nemá právo uzavření školy bránit, nebo jej nařídit. 

Vzhledem k tomu, že ohlášená stávka se neposuzuje jako nepředvídaná událost, nevzniká zákonnému zástupci  omezením či přerušením provozu školy nárok na ošetřovné. V případě, že váš zaměstnavatel bude vyžadovat potvrzení o uzavření školy v den stávky, můžete o něj požádat ředitelku MŠ od 28. 11. 2023 osobně, elektronicky, nebo přes třídní učitelky.

Prvotní informace o uzavření školy byla zaslána rodičům také přes aplikaci Twigsee dne 21. 11. 2023

Děkuji za pochopení a sledujte všechny využívané informační cesty školy – aplikace Twigsee, nástěnky, webové stránky atd., v případě změn vás budeme informovat.

 

V Praze dne 22. 11. 2023

Bc. Uhrová Dana, ředitelka MŠ